RODO

 

Polityka prywatności Elroy

 

SPIS TREŚCI

I. Wstęp – dane kontaktowe

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

VII. Przechowywanie danych

VIII. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

IX. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii   internetowych

X. Zmiany w Polityce

XI. Cenniki


I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez firmę Biuro Handlowe "Elroy" Krystyna Maria Rojek Leszek Michał Rojek – spółka jawna (dalej „Elroy”, „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.elroy.pl której wydawcą jest Elroy oraz klientów zawierających transakcje handlowe z firmą Elroy (dalej Klientów).

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych ofert.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Klientów, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Klient znajdzie również informację o tym, jakie Klientom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w rozdziale IX.

Dane kontaktowe Elroy:

Biuro Handlowe "Elroy" Krystyna Maria Rojek Leszek Michał Rojek – spółka jawna z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Wojska Polskiego, nr 18A,  NIP:  888-00-00-685  REGON: 910503811. Numer KRS: 0000009117

Adres: Biuro Handlowe "Elroy" Krystyna Maria Rojek Leszek Michał Rojek – spółka jawna  Włocławek (87-800), ul. Wojska Polskiego, nr 18A, 

Strona: http://elroy.pl

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Elroy opiera się na następujących przepisach:

·         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

·         ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)

·         ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

·         ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci. W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Klienta.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

• Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

• Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

• Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

• Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Elroy realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Klient ma prawo do:

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych , w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w rozdziale IX.

Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Elroy potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez  Elroy i w jaki sposób.

Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Elroy). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w rozdziale IX.

Usunięcia danych osobowych przez Elroy („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres Biuro Handlowe "Elroy" Krystyna Maria Rojek Leszek Michał Rojek – spółka jawna  (87-800), ul.Wojska Polskiego, nr 18A.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Klient kieruje do Elroy swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Klienta.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Elroy podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

• poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

• integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

• dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Elroy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Klientów?

Elroy przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Elroy każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Elroy mogą być:

• Zgoda - na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Klienta (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

• Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).

• Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w rozdziale IX.

Sposób zbierania danych

Elroy zbiera dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, którzy wyrazili chęć dokonywania zakupów w firmie Elroy oraz osób reprezentujących te osoby.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności Elroy możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane osobowe właścicieli oraz osób kontaktowych podmiotów, którym będziemy wystawiać faktury.

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w rozdziale IX.

VII. Przechowywanie danych

Elroy przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

VIII. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Klienta w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom publicznym, oraz zaufanym partnerom których aktualna lista znajduje się tutaj.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, audytorom.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Klienta, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Elroy albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Strona internetowa http://elroy.pl może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Klienci podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

IX. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Elroy gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki).

Cookies nie są szkodliwe dla Klientów czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na naszej stronie internetowej odbywa się za zgodą Klienta wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Klienta oraz w celach reklamowych (tj. pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Klient zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) oraz na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez Elroy oraz dostawców zewnętrznych wskazanych w niniejszej Polityce. W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.

Klienci odwiedzający naszą stronę mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W ramach systemów dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki. Informacje o tym jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki Klient znajdzie w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

X. Zmiany w Polityce

Elroy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Elroy będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XI. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.